Общи условия за ползване на интернет сайта здравейдядоколеда.bg

С използване на интернет сайта здравейдядоколеда.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите Вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.
Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Връзка с нас” на титулната ни страница.

 1. Общи положения
  1. Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД (ЕИК BG201993101), със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Търговище, ул. Урвич 3, на собствения си интернет сайт здравейдядоколеда.bg, за осъществяване на виртуални контакти с потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта здравейдядоколеда.bg, собственост на „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД.
  2. Страни по настоящия договор са „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД (ЕИК BG201993101), от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта здравейдядоколеда.bg
  3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът здравейдядоколеда.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
  4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта здравейдядоколеда.bg
  5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 2. Пояснение на някои термини
 3. Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

  • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес здравейдядоколеда.bg;
  • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите продукти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
  • Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
  • Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
  • Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
  • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
  • Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
  • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
  • IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.
  • Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
  • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
  • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
  • Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 4. Предмет на договора
  1. „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване на видеа, чрез интернет сайта си здравейдядоколеда.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 72 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
  2. Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко- продажба.
  3. „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД, не носи отговорност при следните случаи:
   • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
   • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
   • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД, независещи от екипа на същия.
  4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
  5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на сайта на „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
  6. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на сайта на „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД.
 5. Защита на лични данни
  1. „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
  3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
  4. „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД
  5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
  6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в здравейдядоколеда.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от„ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД АД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в здравейдядоколеда.bg (задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД за целите на директния маркетинг.
  7. „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
   • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
   • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
   • други посочени в закона случаи.
  8. С регистрацията си в здравейдядоколеда.bg потребителят разрешава в потребителския му профил в здравейдядоколеда.bg или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД.
 6. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта здравейдядоколеда.bg
  1. Зареждайки заглавната интернет страницата здравейдядоколеда.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните продукти на продавача, които се отнасят до покупко-продажба на видео услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и Общите условия за ползване на сайта и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.
  2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
  3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.
  4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
  5. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс, предоставен от „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД, съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.
  6. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД. Преводи на парични суми от здравейдядоколеда.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.
 7. Отказ от поръчка и възстановяване на суми
  1. Клиентът има право да анулира своята поръчка в страница "Моите поръчки" в рамките на 72 часа от приемане на поръчката.
  2. Потребителят може да предяви рекламация за полученото видео до 14 календарни дни от датата на неговото получаване. Ако бъдат открити несъответствия с това, за което е платил, клиентът има право да получи парите си обратно.
  3. Ако след доставката на закупеното видео потребителят установи, че тя не съответства на договора за продажба и/или не притежава характеристиките, описанието и изображението, представени в сайта, клиентът има право да поиска парите си обратно.
  4. В случай, че рекламацията бъде приета, видеото ще бъде заменено с ново или ако желае Потребителят може да получи обратно заплатената от него сума.
  5. Потребителят няма право да направи рекламация, ако несъответствието е резултат от негови действия и/или при задаването на поръчката е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието. Потребителят не може да изисква възстановяване на заплатената от него сума, ако несъответствието е незначително.
  6. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 14 дни.
 8. Начин на плащане
 9. Потребителят може да извърши плащане по три начина:

  1. На каса на Изипей (Easypay)
  2. Чрез дибитна/кредитна карта
  3. Банков превод
 10. Други
  1. „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
  2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
  3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
  4. Промоциите предлагани към всеки продукт са индивидуални. „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД запазва правото си да променя условията на промоциите.
  5. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!
„ФОРЧЪН ЮНИЪН” ООД